Deelnemers voorwaarden

Indien een deelnemer eenmaal onder de voorwaarden van Stichting Heesch Presenteert een of meerdere kramen heeft gehuurd en/of deelneemt aan Heesch Presenteert wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met de toepassing van de algemene voorwaarden.

1. Aanvang Markt
U dient minimaal 60 minuten voor aanvang van het evenement uw standplaats in te nemen. Indien dit niet het geval is, en wij hebben geen bericht van u ontvangen, houden wij het recht voor de standplaats opnieuw te verhuren. Hierop volgt geen restitutie van inschrijfgelden.

2. Marktkramen
Het is niet toegestaan om uw kraam te verplaatsen en/of handelswaren langs uw kraam te stallen, mits u toestemming heeft van de organisatie. Het is verder niet toegestaan om uw gehuurde kraam of standplaats door te verhuren aan standhouders anders dan de eigenlijke deelnemer. Het veilig en bedrijfszeker opbouwen van uw marktkraam valt onder uw eigen verantwoording. Indien uw kraam/stand niet aan de kwaliteit voldoet die men mag verwachten, dient u vooraf bezwaar te maken bij de organisatie. Schade aan het gehuurde, vermissing van marktzeilen etc. zijn voor rekening van de huurder. De zijkanten van de kraam is voor u bestemd om eventueel iets op te hangen.

3. Zeilen
De marktkramen worden geleverd inclusief dekzeil, tenzij anders wordt aangegeven. Het dekzeil dient na afloop opgevouwen op de kraam de liggen. Bij het niet aanwezig zijn van het dekzeil na afloop wordt deze aan u gefactureerd. De zeilklemmen zijn niet inbegrepen. U kunt deze per 6 stuks lenen (borg € 10,-) bij de informatiestand. Na afloop van het evenement kunt u deze retourneren.

4. Handel op straat of in de doorloop
Het is niet toegestaan in handelswaar, kledingrekken, reclameborden of andere objecten voor uw kraam (en dus in het looppad) te plaatsen. Dat geldt ook voor de doorgang tussen de kramen. U heeft zich altijd te houden aan de aanwijzing van de organisatie en de verordening van belanghebbende hulpdiensten en partijen. Mocht u uw artikelen/handelswaar dermate in het looppad van het evenement zetten zodat het storend is voor het publiek en ook storend is voor de collega naast u die door uw uitbreidingen in het niet valt dan heeft Stichting Heesch Presenteert het recht om u te sommeren deze handel binnen uw kraam te zetten. Tevens is Stichting Heesch Presenteert niet aansprakelijk voor schade aan artikelen/handelswaar – in welke vorm dan ook – opgelopen tijdens, vóór en/of na het evenement.

5. Foodbrache
Als deelnemer uit de foodbranche dient u de voorschriften van de keuringsdienst van waren, H.A.C.C.P. en de brandweer na te leven. In geval van inspectie en afkeuring volgt geen restitutie van inschrijfgeld. Standhouders die food verkopen zijn verplicht om goedgekeurde blusmiddelen en branddeken bij zich te hebben en ook minimaal 2 afvalbakken zelf te verzorgen welke inhoud mee naar huis dient te worden genomen. Deze kan ook worden geledigd op de door de organisatie aangewezen punten.

6. Auto achter uw kraam of standplaats
In principe dienen alle vervoer en transportmiddelen 15 minuten voor aanvang het parcours te verlaten, tenzij er een verantwoorde ruimte voor handen is die veilig parkeren mogelijk maakt. Het is dus zeker niet altijd mogelijk om uw auto of aanhanger achter uw stand te plaatsen. Indien u uw vervoermiddel achter uw kraam plaatst of op een grondstuk van derden is dat altijd voor eigen risico. De organisatie is nimmer verplicht om een standplaats van uw vervoermiddel achter uw stand te faciliteren.

7. Stroomaansluiting
Het gebruik van een stroomaansluiting geschied op eigen risico. Schadeclaims kunnen niet bij Stichting Heesch Presenteert worden ingediend. Wij kunnen tevens niet garanderen dat de afstand tot een stroompunt binnen 25 meter zal zijn. Stichting Heesch Presenteert is niet aansprakelijk bij stroomstoringen of andere overmacht situaties wat met stroom te maken heeft, aangezien u stroom gebruikt op eigen risico (geldt ook voor stroomkasten). U mag alleen stroom gebruiken met toestemming van Stichting Heesch Presenteert. Bent u van plan om meer stroom te gebruiken, geef dit dan door. Uw eigen stroomvoorziening mag u alleen plaatsen met goedkeuring van Stichting Heesch Presenteert. Bij het uitleggen van stroomkabels bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het algemeen en van bezoekers in het bijzonder.

8. Deelname en aansprakelijkheid
U kunt uitsluitend aan ons evenement deelnemen op eigen risico. Ook bent u volledig aansprakelijk voor uw eigen goede doen en laten. U bent altijd persoonlijk aansprakelijk indien u schade veroorzaakt of toebrengt aan:
1. Derden
2. Eigendommen van derden.

U kunt de organisatie nooit verantwoordelijk houden voor geleden schade in welke vorm dan ook in relatie tot uw deelname aan ons evenement. Men kan Stichting Heesch Presenteert ook nimmer aansprakelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen, tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaak bestrijding, K.v.K, CRK, etc. Restitutie van het deelnamegeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk. Aansprakelijkheid wordt sowieso nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Stichting Heesch Presenteert gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

9. Afval achterlaten
Het is niet toegestaan na afloop afval achter te laten. Indien een standhouder afval achter laat of de markt vervuild zal in alle gevallen de standplaats op zijn of haar kosten worden opgeruimd.

10. Overmacht
Als de markt door overmacht of buiten de wil van de organisatie niet door gaat is geen verhaal op de organisatie mogelijk. Niet financieel, niet anderzijds. Een markt kan bijvoorbeeld niet doorgaan door erg slecht weer of door een sommatie of beslissing van de overheid of gezaghebbende instantie.

11. Geschillen onderling
In het geval van een geschil tussen deelnemers onderling met betrekking tot het evenement heeft Stichting Heesch Presenteert het recht om een beslissende stem uit te spreken. Mocht een huurder zich niet bij deze beslissing neer willen leggen dan heeft Stichting Heesch Presenteert de bevoegdheid om deze huurder van het evenement te weren.

12. Uitpakken waarmee u heeft ingeschreven
U mag geen andere handel uitpakken dan waarmee u heeft ingeschreven. Is dit wel het geval dan heeft Stichting Heesch Presenteert het recht u hierop aan te spreken en kan uitsluiting van deelname volgen. U bent in dat geval verplicht de aanwijzingen per direct en zonder vertraging op te volgen. U heeft daarnaast onder geen enkele voorwaarde het alleenrecht van verkoop voor een bepaalde branche of artikel tenzij uitdrukkelijk en via e-mail door de organisatie is bevestigd.

13. Niet toegestaan
Het is niet toegestaan op een standplaats –al dan niet tegen betaling- alcoholische dranken te serveren. Op een standplaats licht ontvlambare, ontplofbare, bijtende, kwalijk riekende, prikkelende of gevaarlijke stoffen in voorraad te hebben.

14. Definitieve deelname of annulering
De deelname aan een evenement is definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de giro- of bankrekening van Stg. Heesch Presenteert is bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de giro- of bankrekening van Stg. Heesch Presenteert is bijgeschreven, heeft Stg. Heesch Presenteert de mogelijkheid een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven. U blijft echter het in rekening gebrachte bedrag verschuldigd aan Stg. Heesch Presenteert.

Annuleren van de deelname dient altijd schriftelijk, telefonisch of per email aan ons doorgegeven te worden. De annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging van de geannuleerde deelname heeft ontvangen. Stg. Heesch Presenteert kan ten alle tijden een standhouder en/of bevestiging ontbinden of weigeren zonder reden van opgave.

U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Indien u aanwijzingen van Stichting Heesch Presenteert niet in alle redelijkheid wilt opvolgen is het de organisatie toegestaan om u op eigen kosten van het evenement/parcours te verwijderen. Indien u niet aan deze marktverordening voldoet kan de organisatie u uitsluiten van deelname.

Wijzigingen, fouten en alle rechten voorbehouden.